Statut Stowarzyszenia

Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

§1.

 

 1. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zmianami).

 2. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

 3. Siedziba Stowarzyszenia: 34-400 Nowy Targ ul. Kolejowa 155.

§2.

 

 1. Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Powołane jest na czas nieokreślony.

 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

Rozdział II. Cele i zadania.

 

§3 .

 

 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest wzbudzanie zainteresowań artystycznych, muzycznych, oraz folklorystycznych, popularyzowanie muzyki w środowisku miejskim.

 2. Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia jest uświetnianie uroczystości przede wszystkim na terenie miasta Nowy Targ, ale również na terenie całej gminy Nowy Targ i terenach powiatu nowotarskiego.

§4.

 

 1. Pozostałe zadania Stowarzyszenia:

  • organizowane różnorodnych form prezentacji muzycznej

  • prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie regionalnego, narodowego oraz światowego dorobku muzycznego

  • edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§5.

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

  • zwyczajnych

  • honorowych

  • wspierających

§6.

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację oraz otrzyma pozytywną opinię Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna (w tym cudzoziemiec) i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członków wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd Stowarzyszenia.

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na uzasadniony wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§7.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  • czynnego i biernego wyboru do władz

  • uczestnictwa we wszystkich formach działalności

  • oceniania działalności Orkiestry i jej władz

 1. Członkowie honorowi i wspierający, mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • systematycznego i aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

  • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

  • przestrzegania koleżeńskiej solidarności i dyscypliny organizacyjnej

  • sumiennego i rzetelnego pełnienia obowiązków związanych z wykonywanymi funkcjami

  • godnego reprezentowania Stowarzyszenia oraz dbania o jego „dobre imię”

  • regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

  • pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi

  • działalności na szkodę Stowarzyszenia

  • wykluczenia przez Zarząd z powodu:

   • łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

   • niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia

   • niepłacenia składek za poprzedni rok

   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

   

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

 

§8.

 

22. Władzami Stowarzyszenia są:

 

  • Walne Zebranie członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

§9.

 

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji , której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią przyjęte funkcje honorowo.

§10.

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział:

  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

  • z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście

 1. Walne Zebranie Członków może być :

  • zwyczajne – zwoływane raz na rok przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem obrad

  • nadzwyczajne – zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

30. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§11.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

  • określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

  • uchwalanie zmian Statutu

  • wybór i odwoływanie członków innych organów Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)

  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

§12.

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia (zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków) oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 4. Zarząd może uzupełnić swój skład w razie rezygnacji członka zarządu, w czasie trwania kadencji w drodze kooptacji.

§13.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należą:

  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

  • realizacja celów Stowarzyszenia

  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

  • sporządzanie planu pracy i budżetu

  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków

  • przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia

  • ustalanie wysokości składek członkowskich

  • organizowanie koncertów, imprez, wyjazdów na festiwale i przeglądy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami

§14.

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wyłania ze swego składu przewodniczącego.

§15.

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrolowanie działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej

  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków

  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu

  • składanie wniosków o absolutorium dla Władz Stowarzyszenia

  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

Rozdział IV: Majątek i Fundusze

 

§16.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  • ze składek członkowskich

  • z wpływów z płatnych koncertów

  • z dotacji

  • z darowizn, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej

  • z wpływów od sponsorów

§17.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 4. Sprawy z zakresu ewidencji operacji finansowych prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia.

Rozdział V: Postanowienia końcowe

 

§18.

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.